Cursusvoorwaarden ~ Course conditions

1. De minimum afname voor een taalcursus is 15 lessen van 1,5 uur, tenzij anders overeengekomen. The minimum number of lessons for a language course is 15 lessons of 1,5 hour unless otherwise agreed.
2. Voordat een training start, vindt er een intake van circa 1 uur plaats. De cursist(en) en de docent maken met elkaar kennis. De docent inventariseert de leerwensen en –doelen van de cursist(en) en de aanwezige taalkennis. Any training will be preceeded by an intake of approximately 1 hour. The participant(s) meets (meet) the tutor. The tutor makes a list of participant’s (s’) study wishes and targerts and assesses the actual language knowledge.
3. De docent adviseert het aantal te volgen lessen in een offerte. Indien de cursist(en) of de werkgever een verslag van de bevindingen van de intake wenst, zal deze bij de offerte worden gevoegd. The tutor advices how many lessons participant(s) should take in an offer. If participant(s) or the employer wishes to receive a report of the findings during the intake this report will be attached to the offer.
4. De cursist(en) of de werkgever ontvangt (ontvangen) de offerte binnen 1 week na de intake. The participant(s) or the employer receives (receive) the offer within 1 week after the intake.
5. In de offerte staan gespecificeerd: het aantal lessen, het aantal deelnemers, de lesprijs per uur, de totaalprijs van de lessen, de prijs van het lesmateriaal en eventueel de reis- en parkeerkosten . In the offer are specified: number of lessons, number of participants, lesson fee per hour, total fee for all the lessons, costs of lesson material and if necessary travel and parking expenses.
6. Materiaalkosten: € 75,-- p.p. voor lesboek(en). Het geleverde lesmateriaal wordt eigendom van de cursist(en). Copyright van het geleverde lesmateriaal berust bij de auteur(s). De aanschaf van aanvullend materiaal zoals woordenboeken, CD’s, cassettes en ander audio-visueel materiaal is niet in dit bedrag inbegrepen. Costs course material: € 75,--p.p. for lesson book(s). The delivered course material becomes participant’s (s’) property. Copyright belongs to the author(s) of the delivered lesson material. Extra material such as dictionaries, CD’s, cassettes and other audio visual material is not included in this amount.
7. De training start nadat de cursist(en) of de werkgever akkoord is (zijn) gegaan met de offerte. The training starts after receiving participant’s or the employer’s agreement to the offer.
8. De cursist(en) kan (kunnen) de training kosteloos annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van acceptatie van de offerte. De 14 dagen bedenktijd is niet van toepassing indien het bedrijf de offerte van de training accepteert. The participant(s) can cancel the training free of charge within 14 days starting from the date of the offer acceptance. The 14 days cooling-off period does not apply if the company accepts the training offer.
9. Betalingscondities: vóór aanvang van de cursus; tenzij anders overeengekomen. Terms of payment: before the starting date of the course; unless otherwise agreed.
10. Bij de planning van de lesdata wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met vakanties van zowel de cursist als van de docent. Lessons will be scheduled as far as possible taking into account both participant’s and tutor’s holidays.
11. In de maanden juli en augustus worden er voor een periode van 5 tot 6 weken geen lessen gepland. De cursist(en) krijgen voor die periode, indien gewenst, een gratis zelfstudieprogramma aangeboden. De docent is in die periode wel bereikbaar via e-mail of telefoon om uw vragen te beantwoorden. In the months July and August no lessons will be scheduled for a period of 5 to 6 weeks. If participant(s) wishes (wish) he (they) can get for that period a self study program for free. During that period the tutor will be available to answer your questions by e-mail or by telephone.
12. Om continuïteit in het leerproces te waarborgen, wordt van de cursist(en) verwacht 1 les per week te volgen . To safeguard learning process continuity, participant(s) is (are) expected to take 1 lesson per week.
13. Inhoudelijke of administratieve vragen over uw training worden binnen 1 week tot maximaal 2 weken beantwoord. Questions related to the contents of your training or administrative related questions will be answered within 1 week to max. 2 weeks.
14. Als u 1 les per week afneemt dan dient een lespakket van 15 lessen van 1,5 uur vanaf de startdatum in een periode van 15 tot max. 25 aaneengesloten weken te worden afgenomen en een lespakket van 25 lessen van 1,5 uur dient vanaf de startdatum in een periode van 25 tot max. 35 aaneengesloten weken te worden afgenomen (met uitzondering van punt 10 en 11). Lessen die u na het maximaal aantal weken nog niet heeft afgenomen, vervallen; er wordt géén lesgeld of een gedeelte ervan gerestitueerd. If you take 1 lesson per week: a lesson package of 15 lessons of 1,5 hours has to be consumed within a period of 15 and max. 25 continuous weeks counting from the staurting date and a lesson package of 25 lessons of 1,5 hours has to be consumed within a period of 25 and max. 35 continuous weeks counting from the starting date (with exception of point 10 & 11). Lessons you still did not consume after the maximum amount of weeks, will be cancelled; there will be no refund of course fees or a part of it.
15. Alle informatie die door cursist(en) wordt verstrekt, wordt beschouwd en behandeld als strikt vertrouwelijk en wordt tegenover derden strikt geheim gehouden. All information given by participant(s) will be considered and handled as strictly confidential and will not be disclosed to third parties.
16. Een les kan kosteloos verzet worden mits u dit minimaal 24 uur van tevoren meldt. A lesson can be postponed free of charge within min. 24 hours from the scheduled lesson time.
17. Als een les niet minimaal 24 uur van tevoren verzet is, wordt de les voor 100% als genomen beschouwd. If a lesson is not postponed within min. 24 hours from the scheduled lesson time it will be considered for 100% as taken.
18. Als de cursist(en), om wat voor reden dan ook, het totaal aantal lessen niet kan (kunnen) afnemen, wordt het lesgeld noch gerestitueerd noch in mindering gebracht op het totaal te betalen factuurbedrag. If the participant(s), for any kind of reason, is (are) not able to consume the total number of lessons, there will be neither refund nor deduction of the course fees on the total amount to be paid.
19. Van verzuimde lessen of delen daarvan wordt het lesgeld noch gerestitueerd noch in mindering gebracht op het totaal te betalen factuurbedrag. If during the course the participant(s), for any kind of reason, is (are) not able to attend the lesson or a part of it there will be neither refund nor deduction of the course fees on the total amount to be paid.
20. Voor groepscursussen en semi-individuele cursussen geldt dat, als één of meer leden van een groep lessen of delen daarvan, ook indien tijdig afgezegd, verzuimen, het lesgeld noch gerestitueerd noch in mindering wordt gebracht op het totaal te betalen factuurbedrag . If one or more participants in a group or semi-individual course is (are) not able to follow the scheduled lesson or apart of it, even when the participant cancelled in time, there will be neither refund nor deduction of course fees on the total course amount to be paid.
21. Lessen die uitvallen door onverhoopte absentie van docent worden niet in rekening gebracht. Ze zullen worden ingehaald. If, for any kind of reason, the tutor is absent the lesson will not be considered as taken. It will be just postponed.
22. Nadat de training is afgerond, schrijft de docent een evaluatierapport waarin staan vermeld: het begin- en het behaald eindniveau van de cursist(en), de behandelde stof, de inzet en de vorderingen van de cursist(en) en een vervolgadvies. Het taalniveau van de cursist wordt bepaald aan de hand van de criteria en de niveaus die gehanteerd worden in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. After the training, the tutor writes an evaluation report in which you will find: participant’s (s’) start level and reached level after the training, an outline of the subjects treated during the training, student’s (s’) input and progress and a follow-up advice. Participant’s (s’) language level will be based upon the criteria and the levels mentioned in the Common European Framework of Reference for languages.
23. Het evaluatierapport ontvangt u binnen 1 week tot maximaal 2 weken na de laatste trainingssessie. De cursist(en) ontvangt (ontvangen) een kopie en de werkgever, die voor de cursus van de cursist(en) heeft betaald, ontvangt een kopie. You will receive the evaluation report within 1 week to maximum 2 weeks counting from the last training session date. One copy will be sent to the participant(s) and one copy will be sent to the employer that paid for participant’s (s’) training.
24. Vragen over het evaluatierapport worden binnen 1 week beantwoord. Questions about the evaluation report will be answered within 1 week.
25. Bij wanbetaling of zeer onregelmatige betaling behoudt EuroLanguages zich het recht voor de cursus te beëindigen dan wel tijdelijk te onderbreken. Voor de cursist(en) of de werkgever blijven de financiële verplichtingen echter onverminderd van kracht. Bij uitblijven van betaling zal EuroLanguages de vordering uit handen geven. De incassokosten à 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 70,-- komen ten laste van de cursist(en) of de werkgever die de cursus voor de cursist(en) betaald . If the participant(s) or the employer does (do) not pay in time EuroLanguages has the right to stop definitively or temporarily the course at any time until the course fee has completely been paid. If payment is still overdue, EuroLanguages will call in the help of a collecting agency. The collecting charges are 15% of the total amount on the invoice with a minimum of € 70,-- and will be debited to the account of the participant(s) or to the account of the employer paying for participant’s course.
26. Als u klachten heeft over uw cursus, docent, begeleiding of het lesmateriaal dient u zo spoedig mogelijk de klacht helder geformuleerd en goed onderbouwd mondeling bij de docent of bij de leiding van EuroLanguages te melden zodat u in onderling overleg met de docent of de leiding van EuroLanguages een passende oplossing kan vinden. If you have a complaint about your training, tutor, support or lesson material report personally your complaint clearly formulated as soon as possible to your tutor or to EuroLanguages’ management in order to discuss together with your tutor or EuroLanguages’ management about your complaint and find a suitable solution.
27. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De betrokken partijen zijn alleen: de cursist, de docent en de leiding van EuroLanguages. A complaint will be handled as strictly confidential. The participant(s), the tutor and EuroLanguages’ managemet are the only parties involved.
28. Binnen 2 weken tot uiterlijk 4 weken ontvangt u mondeling of schriftelijk antwoord van de docent of de leiding van EuroLanguages. Within 2 weeks till max. 4 weeks you will receive an oral or written answer from your tutor or EuroLanguages’ management.
29. Als de afhandeling van de klacht, om wat voor reden dan ook, langer dan 2 weken duurt dan informeert EuroLanguages u direct daarover en u krijgt een indicatie van de termijn waarbinnen EuroLanguages u een passende oplossing denkt te kunnen bieden. If it should take longer than 2 weeks to finalize the complaint EuroLanguages will inform you immediately and will give you a time limit indication within which EuroLanguages thinks to be able to offer you a suitable solution.
30. Als u zich niet kunt vinden met de oplossing die u voorgesteld is door EuroLanguages, dan leggen wij uw klacht graag voor aan de heer H.Groenewegen tel.: 010-4532737 e-mail: info@businesstalen.nl, een onafhankelijke bemiddelaar. EuroLanguages zal het oordeel van de onafhankelijke bemiddelaar accepteren en de consequenties snel afhandelen. If you don’t agree with the solution offered by Eurolanguages we will gladly submit your complaint to Mr. H.Groenewegen tel.: 010-4532737 e-mail: info@businesstalen.nl, an independent mediator. EuroLanguages will accept the independent mediator’s decision and quickly process the consequences.
31. Als u zich niet kunt vinden met het oordeel van de onafhankelijke bemiddelaar, bent u vrij om verdere juridische stappen te ondernemen. If you don't agree with the independent mediator's decision you are free to take further legal action.

32. EuroLanguages stelt u een klachtenformulier beschikbaar. Het klachtenformulier en de eventuele correspondentie hierover worden geregistreerd en minimaal 1 jaar bewaard. EuroLanguages has a complaint form at your disposal. The complaint form and the related correspondence will be registered and saved for min. 1 year.